Food Cardiff loading now

Beth yw Bwyd Caerdydd?

Partneriaeth dinas gyfan o unigolion a sefydliadau yw Bwyd Caerdydd. Mae’n gweithredu fel canolbwynt ar gyfer cysylltu’r bobl a’r prosiectau sy’n gweithio i hyrwyddo bwyd iach ledled y ddinas, sy’n amgylcheddol gynaliadwy a moesegol; mae’n gweithredu fel llais ar gyfer newid ehangach.

Ein cenhadaeth

Mae Bwyd Caerdydd yn credu bod y bwyd rydyn ni’n ei fwyta yn cael effaith fawr ar fywyd yng Nghaerdydd – nid yn unig ar iechyd pobl, ond ar gymunedau a busnesau, ffermwyr a chynhyrchwyr bwyd, a’r amgylchedd hefyd. Mae bwyd da yn creu cymunedau cryf, iach a gwydn.

Pwy ydyn ni

Sefydlwyd Bwyd Caerdydd yn 2014 fel un o’r Dinasoedd Bwyd Cynaliadwy cyntaf yn y DU. Yn ystod y saith mlynedd diwethaf, mae wedi datblygu a thyfu’n sylweddol, gan gael effaith amlwg ar lefel dinas gyfan. Yn 2021, enillodd Caerdydd statws arian Lleoedd Bwyd Cynaliadwy, gan ddod y lle cyntaf yng Nghymru ac un o ddim ond chwe lle yn y DU i ennill y wobr fawreddog.

Mae Bwyd Caerdydd yn rhan o Synnwyr Bwyd Cymru, sy’n anelu at ddylanwadu ar sut y caiff bwyd ei gynhyrchu a’i fwyta yng Nghymru, gan sicrhau bod bwyd, ffermydd a physgodfeydd cynaliadwy wrth wraidd system fwyd gyfiawn, cysylltiedig a ffyniannus. Synnwyr Bwyd Cymru yw partner cenedlaethol Lleoedd Bwyd Cynaliadwy yng Nghymru ac mae’n cefnogi’r pum aelod presennol yng Nghymru sy’n cynnwys bwyd Caerdydd, Bwyd y Fro, Partneriaeth Bwyd Sir Fynwy, Bwyd RCT a Phartneriaeth Bwyd Blaenau Gwent.

Rydym yn gronfa sy’n rhan o Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro (Rhif elusen 1056544).

Darllenwch fwy am ein cyflawniadau hyd yma.

Ein Tîm

Pearl Costello yw Cydlynydd Bwyd Caerdydd ac mae’n gyfrifol am ddod â sefydliadau sy’n gweithio ar brosiectau bwyd cynaliadwy ar draws y ddinas at ei gilydd, i rannu arfer gorau a chydweithio i drawsnewid system fwyd y ddinas.

Mae Pearl eisoes wedi arwain rhaglenni newid cynaliadwyedd sydd wedi ennill sawl gwobr gydag Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr a’r Brifysgol Amaethyddol Frenhinol.

Bwrdd Strategaeth Bwyd Caerdydd

Yn 2021, penodwyd Bwrdd Bwyd Caerdydd i ganolbwyntio ar gyfeiriad strategol y bartneriaeth, a chynnig arweiniad ar sut i ddatblygu a gwella ei lwyddiant ymhellach

 1. Angelina Sanderson Bellamy: Athro Cyswllt Systemau Bwyd, Prifysgol Dwyrain Lloegr (UWE)
 2. Camilla Lovelace: Sylfaenydd Stargarallot, aelod o Bantri Tremorfa a Chydweithfa Fwyd Splo-down
 3. Carol Adams: Rheolwr Menter – Marchnad Ffermwyr Caerdydd. Rheolwr Gyfarwyddwr Menter Gymdeithasol Food Adventure Ltd
 4. Emma Holmes: Arweinydd Strategol Deietegol Cymunedol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro
 5. Jane Cook: Ymgynghorydd Cysylltiadau Cyhoeddus Annibynnol Hunangyflogedig a blogiwr bwyd cynaliadwy yn @hungrycityhippy
 6. Kasim Ali: Sylfaenydd, Waterloo Tea / Cyd-sylfaenydd, Welsh Independent Restaurant Collective
 7. Liz Lambert: Arweinydd Grŵp Datblygu Cynaliadwy, Cyngor Caerdydd
 8. Phil Rees-Jones: Cyfarwyddwr Gwasanaethau Campws Prifysgol Caerdydd a Chadeirydd Sefydliad Arlwywyr Prifysgol (TUCO)
 9. Rhiannon Urquhart: Prif Arbenigwr Hybu Iechyd, Tîm Iechyd Cyhoeddus Lleol Caerdydd a’r Fro
 10. Sam Chettleburgh: Prif Swyddog Cynaliadwyedd Bwyd, Cyngor Caerdydd
 11. Sam Froud-Powell: Cydlynydd Cymorth Cymunedol, Gweithredu yng Nghaerau a Threlái
 12. Shea Buckland-Jones: Pennaeth Polisi ac Eiriolaeth, WWF Cymru
 13. Pearl Costello: Cydgysylltydd, Bwyd Caerdydd

Ein Partneriaid

Mae Bwyd Caerdydd bellach yn cynnwys dros 200 o unigolion ar draws mwy na 90 o sefydliadau. Drwy’r rhwydwaith hwn o bartneriaid ymroddedig, mae Caerdydd yn ysgogi newid ar lefel y ddinas ac yn gweithio i fynd i’r afael â rhai o broblemau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol mwyaf y dydd.

Mae ein partneriaid yn cynnwys:

I ymuno â’n rhwydwaith cysylltwch â ni:

Ein cyflawniadau