Polisi Preifatrwydd

Polisi Preifatrwydd

Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn esbonio sut mae Bwyd Caerdydd yn defnyddio ac yn diogelu unrhyw wybodaeth a roddwch pan fyddwch yn defnyddio’r wefan hon.

Mae Bwyd Caerdydd yn ymrwymedig i sicrhau y caiff eich preifatrwydd ei ddiogelu. Os byddwn yn gofyn i chi ddarparu gwybodaeth wrth ddefnyddio’r wefan hon a fyddai’n ei gwneud yn bosibl i bobl eich adnabod, yna gallwch fod yn hyderus mai dim ond yn unol â’r datganiad preifatrwydd hwn y caiff ei ddefnyddio.

Efallai y bydd Bwyd Caerdydd yn newid y polisi hwn o bryd i’w gilydd wrth ddiweddaru’r dudalen hon. Dylech wirio’r dudalen hon o bryd i’w gilydd er mwyn sicrhau eich bod yn fodlon ag unrhyw newidiadau

Beth rydym yn ei gasglu

Mae’n bosibl y byddwn yn casglu’r wybodaeth ganlynol

  • enw a theitl eich swydd
  • manylion cyswllt gan gynnwys cyfeiriad e-bost
  • gwybodaeth ddemograffig megis cod post, dewisiadau a diddordebau
  • gwybodaeth bellach sy’n berthnasol i arolygon cwsmeriaid a/neu gynigion

Beth rydym yn ei wneud gyda’r wybodaeth rydym yn ei chasglu Mae angen y wybodaeth hon arnom er mwyn deall eich anghenion a darparu gwasanaeth gwell i chi ac am y rhesymau canlynol yn arbennig:

  • Cadw cofnodion mewnol.
  • Efallai y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth i wella’n cynnyrch a’n gwasanaethau.
  • Efallai y byddwn yn anfon e-byst hyrwyddo atoch o bryd i’w gilydd am gynnyrch newydd, cynigion arbennig neu wybodaeth bellach a allai fod o ddiddordeb i chi drwy ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost rydych wedi’i ddarparu.
  • O bryd i’w gilydd, efallai y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth hefyd i gysylltu â chi at ddibenion ymchwil i’r farchnad. Efallai y byddwn yn cysylltu â chi drwy e-bost, ar y ffôn, ffacs neu drwy’r post.
  • Efallai y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth i addasu’r wefan yn arbennig yn ôl eich diddordebau chi.

Diogelwch

Rydym yn ymrwymedig i sicrhau bod eich gwybodaeth yn ddiogel. Er mwyn atal mynediad neu ddatgeliad heb awdurdod rydym wedi rhoi gweithdrefnau ffisegol, electronig a rheoli addas ar waith er mwyn diogelu’r wybodaeth rydym yn ei chasglu ar-lein.

Sut rydym yn defnyddio cwcis

Ffeil fach yw cwci sy’n gofyn am ganiatâd i gael ei gosod ar yriant caled eich cyfrifiadur. Unwaith i chi gytuno, caiff y ffeil ei hychwanegu ac mae’r cwci yn helpu i ddadansoddi traffig ar y rhyngrwyd neu’n rhoi gwybod i chi pan fyddwch yn ymweld â gwefan benodol. Mae cwcis yn galluogi cymwysiadau gwe i ymateb i chi fel unigolyn. Gall y cymhwysiad gwe deilwra ei weithrediadau i’ch anghenion chi, ac i beth rydych yn ei hoffi ac nad ydych yn ei hoffi drwy gasglu a chofio gwybodaeth am eich dewisiadau.

Rydym yn defnyddio cwcis logio traffig i nodi pa dudalennau sy’n cael eu defnyddio. Mae hyn yn ein helpu i ddadansoddi traffig tudalennau gwe a gwella ein gwefan er mwyn ei theilwra i anghenion cwsmeriaid. Rydym ond yn defnyddio’r wybodaeth hon at ddibenion dadansoddiadau ystadegol ac wedyn caiff y data eu dileu o’r system.

Ar y cyfan, mae cwcis yn ein helpu i ddarparu gwefan well i chi, drwy ein galluogi i fonitro pa dudalennau sy’n ddefnyddiol i chi a pha rai nad ydych yn ei defnyddio. Nid yw cwcis yn rhoi mynediad i ni i’ch cyfrifiadur nac i wybodaeth amdanoch, heblaw am y data rydych yn dewis eu rhannu â ni.

Gallwch ddewis derbyn neu wrthod cwcis. Mae’r rhan fwyaf o borwyr gwe yn derbyn cwcis yn awtomatig, ond mae modd addasu gosodiadau eich porwr fel arfer i wrthod cwcis os byddai’n well gennych wneud hynny. Gallai hyn eich atal rhag manteisio’n llawn ar y wefan.

Dolenni i wefannau eraill

Efallai y bydd ein gwefan yn cynnwys dolenni i’ch galluogi i ymweld â gwefannau eraill o ddiddordeb yn hawdd. Fodd bynnag, unwaith y byddwch wedi defnyddio’r dolenni hyn i adael ein gwefan, dylech nodi nad oes gennym unrhyw reolaeth dros y wefan arall. Felly, ni allwn fod yn gyfrifol am ddiogelu neu am breifatrwydd unrhyw wybodaeth y byddwch yn ei darparu tra’n ymweld â gwefannau o’r fath ac ni chaiff gwefannau o’r fath eu llywodraethu gan y datganiad preifatrwydd hwn. Dylech fod yn ofalus a bwrw golwg dros y datganiad preifatrwydd sy’n berthnasol i’r wefan dan sylw.

Rheoli eich gwybodaeth bersonol

Gallwch ddewis cyfyngu ar sut y cesglir eich gwybodaeth bersonol neu’r defnydd ohoni yn y ffyrdd canlynol:

pryd bynnag y gofynnir i chi lenwi ffurflen ar y wefan, chwiliwch am y blwch y gallwch ei glicio i nodi nad ydych am i’r wybodaeth gael ei defnyddio gan unrhyw un at ddibenion marchnata uniongyrchol.

Os ydych wedi cytuno y gallwn ddefnyddio’ch gwybodaeth bersonol at ddibenion marchnata uniongyrchol o’r blaen, gallwch newid eich meddwl ar unrhyw adeg drwy ysgrifennu atom neu e-bostio emma@foodcardiff.com

Ni fyddwn yn gwerthu, dosbarthu neu lesio eich gwybodaeth bersonol i drydydd partïon oni chawn eich caniatâd neu ei bod yn ofynnol yn ôl y gyfraith. Efallai y byddwn yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i anfon gwybodaeth hyrwyddo atoch am drydydd partïon a allai fod o ddiddordeb i chi os ydych yn dweud wrthym eich bod am i hynny ddigwydd.

Gallwch ofyn am fanylion am wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch o dan Ddeddf Diogelu Data 1998. Codir ffi fach. Os hoffech gael copi o’r wybodaeth sydd gennym amdanoch e-bostiwch ni yn emma@foodcardiff.com <http://foodcardiff.com/privacy-policy/emma@foodcardiff.com>

Os credwch fod unrhyw wybodaeth sydd gennym amdanoch yn anghywir neu’n anghyflawn, e-bostiwch ni cyn gynted â phosibl, yn y cyfeiriad e-bost uchod. Byddwn yn cywiro unrhyw wybodaeth anghywir yn ddi-oed.