Tyfu eich bwyd eich hun

Mae nawr yn amser perffaith i dyfu eich ffrwythau a’ch llysiau eich hun. Mae hyn yn rhywbeth y gallwch ei wneud ar eich pen eich hun neu gyda’ch teulu – ac mae llawer o fuddion i’w tyfu yn eich gardd, rhandir neu hyd yn oed mewn potiau ar sil ffenestr.

Os ydych chi’n dyfwr profiadol gydag awgrymiadau i’w rhannu, neu dim ond yn dechrau arni a’ch bod am rannu rhai lluniau, ymunwch gan ddefnyddio #GoodFoodCardiff.

Pam tyfu eich bwyd eich hun?

Cadwch yn actif:  Mae garddio yn ffordd hwyliog o fynd allan i gael awyr iach a gweithgarwch corfforol. Mae’r gweithgarwch corfforol sydd ei angen i arddio yn hybu iechyd corfforol. Gall ymarfer corff rheolaidd leddfu straen, gorbryder ac iselder a rhoi hwb i lefelau egni. Mae plannu, chwynnu, dyfrio a chynaeafu yn ychwanegu gweithgarwch corfforol pwrpasol at eich diwrnod.

Arbed arian:  Bydd ychydig o becynnau o hadau yn costio ychydig bunnoedd a allai arbed arian i chi yn y pen draw drwy beidio â gorfod prynu o’r archfarchnad.

Mwynhewch fwyd sy’n blasu’n well:  Pryd roedd y tro diwethaf i chi fwyta tomato yn syth o’r gwinwydd neu ffa wedi’u pigo’n ffres? Efallai y byddwch yn synnu pa mor wahanol y gall blas bwydydd fod pan fwyteir yn syth o’r ddaear.

Manteision amgylcheddol:   Gallwch ddewis tyfu’n organig, arbed ychydig o filltiroedd bwyd drwy fwyta eich cynnyrch eich hun ac ychwanegu at ein mannau gwyrdd.

Teimlad o gyflawniad:  Mae gweld hadau’n egino a gofalu am blanhigion nes eu bod yn barod i’w cynaeafu’n gallu rhoi ymdeimlad gwych o gyflawniad.

Gweithgaredd ar gyfer plant:  Mae tyfu yn brofiad dysgu gwych i blant ei wneud gartref. Maen nhw hefyd yn fwy tebygol o roi cynnig ar fwydydd newydd a bwyta’r bwyd maen nhw wedi’i helpu i dyfu.

Rhandiroedd

Mae canllawiau ar gael ar gyfer rhandiroedd. Gellir parhau i ddefnyddio rhandiroedd Caerdydd yn ystod pandemig parhaus COVID-19, ond yn unol â chyngor y Llywodraeth, cyflwynwyd canllawiau newydd i sicrhau eu bod yn cael eu defnyddio’n ddiogel. Cliciwch yma i gael cyngor swyddogol am randiroedd .

Gerddi Cymunedol

Er bod llawer o erddi cymunedol wedi gorfod cau eu gweithgareddau cymunedol, mae canllawiau defnyddiol ar gael yma.

Edible Cardiff

Rydyn ni’n rhan o’r rhwydwaith Edible Cardiff, yn gweithio gyda’n gilydd i helpu pobl ledled y ddinas i dyfu

  • Cadwch lygad allan am broject tyfu newydd cyffrous
  • Cofiwch hoffi Tudalen Facebook Edible Cardiff a rhannu cyngor a syniadau

Rhannwch yr hyn rydych chi’n ei dyfu ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #BwydDaCaerdydd

Cyflenwyr Garddio Lleol:

Efallai fod cael cyflenwadau ychydig yn fwy o her nag arfer – mae’r rhan fwyaf o siopau garddio ar gau ar hyn o bryd ac nid yw gwelliannau i’r cartref yn cael eu hystyried yn rheswm hanfodol dros deithio.

Ond mae rhai manwerthwyr cyfarpar, hadau a phlanhigion lleol a llawer o gadwyni’r DU yn dal i gynnig siopa ar-lein a danfoniadau i’r cartref. Fel arfer bydd y rhan fwyaf o archfarchnadoedd hefyd yn stocio amrywiaeth o hadau.

Ar gyfer offer garddio: mae Cardiff Lawn and Garden yn cynnig danfoniadau am ddim yn y DU.

Mae Real Seeds yn fusnes teuluol yng Nghymru sy’n gwerthu hadau llysiau. Mae eu hargaeledd yn gyfyngedig ond maent yn dal i ddanfon.

Neu edrychwch ar-lein i weld a yw eich planhigfa leol yn danfon – dyma ganllaw defnyddiol: Cymru – Llawlyfr Planhigfeydd Annibynnol
Mae’r rhan fwyaf o frandiau mawr y DU yn parhau i ddanfon hefyd, fel:

Adnoddau Caerdydd:

Mae Sam o EggSeeds wedi lansio’r Her Gardd Metr Sgwâr, gan rannu ffyrdd o dyfu mewn lle bach.

Dysgu i dyfu tomatos heb dŷ gwydr gyda’r rhain yn hawdd tiwtorialau fideo cam wrth gam gan Green Squirrel.

Mae Grow Cardiff yn dangos rhai gweithgareddau y gallwch eu gwneud gartref i’ch helpu i gadw’n brysur a chymryd rhan mewn gweithgareddau garddio.

Er bod Sioe Flodau’r RHS Caerdydd eleni wedi gorfod cael ei chanslo, mae gan y wefan lawer o gynghorion ac ysbrydoliaeth i arddwyr.

Adnoddau defnyddiol eraill

Canllaw Garddio i Ddechreuwyr y Gymdeithas Arddwriaethol Frenhinol
Awgrymiadau Garddio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol gan gynnwys cwestiynau ac atebion
Canllaw’r RHS ar hau hadau i botiau
Adnoddau ysgol i helpu gyda garddio fel rhan o addysgu gartref