Diweddariadau ar gyfer busnesau

Gyda phwysau mawr ar y system fwyd yn ystod y pandemig Covid-19, mae rhan o Bwyd Caerdydd yn cydlynu ymateb ar draws y ddinas i gefnogi busnesau bwyd a diod drwy’r cyfnod heriol hwn.

Yn ogystal â chymorth i fusnesau, mae Bwyd Caerdydd wedi sefydlu Grŵp Gorchwyl Ymateb Bwyd Covid-19 sy’n dod â Chyngor Caerdydd, Cyngor 3ydd Sector Caerdydd, FareShare Cymru, Ymddiriedolaeth Trussell a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ynghyd. Nod y grŵp hwn yw cysylltu, cefnogi ac ehangu mentrau sy’n digwydd ledled y ddinas – y mae llawer ohonynt yn cael eu harwain gan fusnesau bwyd – drwy gysylltu â’r grwpiau cymunedol sy’n deall anghenion lleol orau.

Mae’r ymateb i argyfwng Covid-19 wedi bod yn newid o ddydd i ddydd. Rydym wedi casglu ynghyd ffynonellau gwybodaeth a chyngor ar gyfer busnesau ar y dudalen hon – ond byddwn hefyd yn postio diweddariadau rheolaidd i’n sianeli cymdeithasol a thrwy ein cylchlythyr.

Rydym hefyd am arddangos y pethau cadarnhaol y mae busnesau lleol yn eu gwneud. Defnyddiwch yr hashnod #BwydDaCaerdydd i rannu eich straeon cadarnhaol, boed hynny’n sefydlu cynllun danfoniadau, yn cyfrannu at brojectau cymunedol neu unrhyw beth arall. Dysgwch fwy am sut y gallwch gefnogi’r ymateb.

Cymorth a chyngor ariannol

Cyngor Coronafeirws Busnes Cymru

Mae cyngor coronafeirws gan borth busnes Busnes Cymru Llywodraeth Cymru yn cynnwys manylion am gymorth gan y Llywodraeth fel grantiau busnes a mynediad at gyllid, cymorth ar gyfer yr hunangyflogedig a gweithwyr a rhyddhad ardrethi busnes.

Llinell Gymorth Arloesi Bwyd Cymru

Mae Arloesi Bwyd Cymru wedi lansio llinell gymorth ar gyfer gweithgynhyrchwyr bwyd a diod i helpu gyda diogelwch bwyd, materion technegol neu barhad yn y gadwyn gyflenwi. Cael cymorth (drwy’r ddolen uchod) o’ch Canolfan Bwyd Leol: Canolfan Bwyd Cymru, Llandysul; Canolfan Diwydiant Bwyd Zero2Five, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd;
Canolfan Technoleg Bwyd, Coleg Menai.

Covid-19 Cymorth i Fusnesau gan Gyngor Caerdydd

Canllawiau ar ble i gael cymorth ariannol a chyngor busnes gan gynnwys y broses o wneud cais am ryddhad ardrethi busnes.

Cymorth i addasu eich model busnes

Llywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y gall tafarndai a bwytai yng Nghymru eisoes newid i fod yn llefydd cludfwyd poeth, a newid yn ôl eto, heb orfod cael caniatâd cynllunio.

Cymdeithas Bwytai Cynaliadwy

Arweiniad gan yr SRA ar sefydlu gwasanaethau cludfwyd/danfon, rheoli ymbellhau cymdeithasol a chefnogi staff

Google Maps

Mae Google wedi ychwanegu hidlwyr cludfwyd a danfon newydd i’w ap mapiau i helpu cwsmeriaid i ddod o hyd i gyflenwyr lleol. Diweddarwch eich rhestr Google i sicrhau eich bod wedi’ch cynnwys.

Cymdeithas siopau cyfleustra

Mae gan yr ACS gyfres o adnoddau i fanwerthwyr bach.

Offer ar gyfer manwerthu ar-lein

Mae Sustain wedi llunio rhestr ddefnyddiol o lwyfannau gwerthu ar gyfer cynhyrchwyr bwyd yma.

Rhwydwaith Bwyd Agored

Mae’r Rhwydwaith Bwyd Agored yn llwyfan meddalwedd ffynhonnell agored sy’n galluogi ffermwyr i werthu cynnyrch ar-lein, yn unigol ac fel rhan o gymuned o ffermwyr sy’n gweithio ar-lein.

Discover Delicious

Mae Discover Delicious yn farchnad ar-lein ar gyfer cynhyrchion a phrofiadau bwyd a diod o Gymru. Maent wedi rhewi taliadau comisiwn (tan 1 Mai o leiaf) ar gyfer unrhyw gynhyrchwyr sy’n defnyddio’r safle.

Cyfeirlyfr Arloesi Bwyd Cymru

Mae Cyfeirlyfr Cynhyrchwyr Bwyd a Diod Cymru, a reolir gan Arloesi Bwyd Cymru, yn cynnwys bron i 500 o gwmnïau, y gellir chwilio amdanynt yn ôl categori a lleoliad.

FOR Cardiff

Mae Ardal gwella Busnes Caerdydd wedi lansio SIOP CAERDYDD, gan gynnwys offer hyrwyddo a gwerthu i gefnogi busnesau sy’n aelodau.
iTown

Lansiwyd yn ddiweddar fel cydweithrediad rhwng UK Champion High Street, Treorci, a grŵp o entrepreneuriaid yng Nghymru, sef ap digidol i helpu busnesau’r stryd fawr i fynd ar-lein.

Swyddi

Welsh Food and Drink Workforce Collaboration

Mae Bwrdd Diwydiant Bwyd a Diod Cymru wedi sefydlu’r grŵp Facebook hwn i helpu busnesau i hyrwyddo eu swyddi gwag a recriwtio staff

Llafur Fferm

Mae sector garddwriaeth a thatws y DU yn cyflogi tua 70,000 o weithwyr tymhorol y flwyddyn, ac mae’r rhan fwyaf ohonynt yn teithio i’r DU ac yn mynd adref bob blwyddyn. Gan fod cau byd-eang a chyfyngiadau teithio, mae cael gweithwyr yn anodd iawn. Cliciwch yma am wybodaeth am sut i gael gwaith tymhorol ar ffermydd.

Eisiau helpu?

Gwyddom fod llawer o fusnesau am helpu ac sydd â llawer o sgiliau ac adnoddau i wneud hynny. Dysgwch fwy am sut y gallwch helpu.