Coginio gartref

Rhannwch eich arbrofion yn y gegin gan ddefnyddio’r hashnod #BwydDaCaerdydd a dilynwch am gynghorion ac ysbrydoliaeth!

Bwyta’n dda a chadw’n iach yn ystod Covid 19

Mae bwyta diet cytbwys iach yn rhan bwysig o gynnal iechyd da. Gall eich helpu i deimlo’n dda a’ch helpu i gynnal pwysau iach, yn ogystal â sicrhau bod gennych yr holl faetholion sydd eu hangen arnoch i gadw’n iach.

Mae deiet iach yn golygu bwyta amrywiaeth eang o fwydydd gyda’r cyfrannau cywir a defnyddio’r swm cywir o fwyd a diod i gyflawni a chynnal pwysau corff iach.

Mae’r canllaw bwyta’n iach yn dangos diet iachus a chytbwys.

Egwyddorion sylfaenol y canllaw yw:

 • O leiaf 5 dogn o wahanol ffrwythau a llysiau bob dydd.
 • Bwytwch beth ffa, corbys, pysgod, wyau, cig a phroteinau eraill (gan gynnwys 2 ddogn o bysgod bob wythnos, dylai un ohonynt fod yn olewog, cofiwch gael peth cynnyrch llaeth neu laeth amgen (fel diodydd soia), dewiswch opsiynau braster is a llai o siwgr.
 • Seiliwch eich prydau o gwmpas tatws, bara, reis, pasta a charbohydradau startslyd eraill; dewis fersiynau grawn cyflawn lle bo hynny’n bosibl.
 • Yfwch yn rheolaidd a chadwch eich lefelau hylif i fyny. Bydd cael diodydd rheolaidd drwy gydol y dydd yn helpu i gadw’r corff wedi’i hydradu. Dylai menywod fod yn yfed 1.6 litr o hylif a dynion 2 litr o hylif y dydd. Cyfyngwch sudd ffrwythau a/neu smwddis i gyfanswm o 150ml y dydd.

Yn ogystal â bwyta deiet cytbwys a maethlon, mae angen i ni gofio bod cadw’n heini yn ffordd arall o gynnal iechyd a chryfder. Gall gweithgarwch corfforol helpu i reoli straen, gwella eich system imiwnedd a gwella lefelau egni.

I gael rhagor o wybodaeth, gweler y canllaw hwn gan GIG Cymru.

Coginio gydag offer cyfyngedig

Mae coginio bwyd blasus sy’n dda i ni yn berffaith bosibl wrth fwyta ar gyllideb, hyd yn oed os yw cyfleusterau coginio yn cael eu cyfyngu i ficrodon yn unig.

Mae coginio yn y cartref hefyd yn arbed arian, o gymharu â phrynu prydau bwyd parod neu brydau parod wedi’u paratoi ymlaen llaw. Rydym wedi cynnwys detholiad o syniadau am ryseitiau rhesymol sy’n defnyddio offer cyfyngedig y gellir eu gweld yma.

Rhowch gynnig arni!

Lleihau gwastraff/storio bwyd

Dyma rai ffyrdd gwych o leihau gwastraff bwyd a gwneud y gorau o’r hyn sydd gennych gartref:

 1. Cynlluniwch eich prydau bwyd
  Mae cynllunio seigiau rydych am eu gwneud neu gynhwysion rydych yn credu y bydd eu hangen arnoch yn helpu i leihau eich amser siopa a’r potensial i wastraffu bwyd. Cynlluniwch rai ryseitiau ar ddechrau’r wythnos yn seiliedig ar yr hyn sydd gennych yn eich cypyrddau yn barod, yna ystyriwch beth arall sydd ei angen arnoch, a meddyliwch a allwch ddefnyddio’r un cynhwysion mewn gwahanol brydau.
 2. Defnyddiwch eich tuniau
  Peidiwch â bod ofn defnyddio bwydydd tun neu wedi’u rhewi yn eich prydau bwyd. Mae ffrwythau a llysiau wedi’u rhewi ac mewn tun yn dal yn faethlon ac fel arfer yn llawer rhatach. Gallant hefyd fod yn symlach i’w paratoi a chael oes silff llawer hirach.
 3. Gwnewch y gorau o’ch rhewgell
  Mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol os mai dim ond i un neu ddau rydych chi’n coginio. Mae coginio prydau swp a’u rhoi yn y rhewgell am ddiwrnod arall yn ffordd economaidd o goginio, ac yn eich arbed rhag gorfod dechrau o’r newydd bob tro. Mae chillis, cawliau, cyris a stiwiau yn gweithio’n dda iawn fel prydau swp. Gellir gweld awgrymiadau ar gyfer rhewi bwyd gartref yn ddiogel yma.
 4. Deall eich labeli
  Mae dyddiadau ‘ar ei orau cyn’ yn ymddangos ar ystod eang o fwydydd wedi’u rhewi, wedi’u sychu, bwydydd tun ac eraill. Y dyddiadau gorau cyn yw ansawdd posibl yr eitem fwyd, nid diogelwch. Fodd bynnag, os yw eitem o fwyd wedi pasio ei ‘ddyddiad defnyddio erbyn’ ni ddylech ei fwyta, hyd yn oed os yw’n edrych ac yn arogli’n iawn. Mae hyn oherwydd y gallai ei ddefnyddio ar ôl y dyddiad hwn roi eich iechyd mewn perygl.
 5. Bod yn greadigol gyda gweddillion
  Mae gan wefan Caru Bwyd Casáu Gwastraff ryseitiau gwych a all eich helpu i leihau eich gwastraff bwyd a throi eich bwyd dros ben a’ch sbarion bwyd yn rhywbeth blasus. Edrychwch ar diwtorialau fideo Richard Shaw ar gyfer syniadau ryseitiau. Mae Richard yn economegydd cartref sy’n rhedeg ‘Cooking Together’
 6. Storio bwyd yn ddiogel
  Oeddech chi’n gwybod y dylid cadw tatws mewn bag ac mewn cwpwrdd tywyll i ffwrdd o fwydydd sy’n arogli’n gryf? Neu fod mayonnaise yn perthyn yn yr oergell nid yn y cwpwrdd storio? Am lawer o gyngor ar sut i storio bwyd yn briodol i sicrhau ei fod yn para’n hirach, ewch i’r wefan Hoffi Bwyd Casáu Gwastraff – mae ganddynt ganllaw defnyddiol A-Y ar storio bwydydd cyffredin y gallwch ei weld yma.

Adnoddau Defnyddiol

 • 20 awgrym ar gyfer bwyta’n dda am lai
 • Syniadau ryseitiau ar gyllideb Good Food y BBC
 • Bod yn greadigol gyda phlant yn y gegin
 • Syniadau cwpwrdd storio i gefnogi oedolion hŷn.