Cefnogi’r ymateb

Gall pawb fod yn rhan o ymateb bwyd da Caerdydd i COVID-19 drwy gefnogi busnesau bwyd lleol, lleihau gwastraff bwyd a thyfu eich bwyd eich hun. Dilynwch #BwydDaCaerdyddi gael awgrymiadau ac ysbrydoliaeth, a defnyddiwch yr hashnod i rannu eich llwyddiannau eich hun.

Rydym hefyd yn gweithio’n strategol i helpu i gysylltu’r ymateb bwyd ar draws y ddinas drwy adeiladu rhwydwaith o Bartneriaid Ymateb Bwyd. Darllenwch fwy yma. Os hoffai eich sefydliad fod yn rhan o’r ymateb strategol hwn, cysylltwch â pearl.costello@wales.nhs.uk

Oes gennych chi fwyd i’w roi?

Busnesau

Cysylltwch â pearl.costello@wales.nhs.uk a all eich cysylltu â Phartneriaid Ymateb Bwyd lleol yng Nghaerdydd.

Os oes gennych fwyd dros ben i’w roi, mae FareShare Cymru yn cynnig cyfle i’r diwydiant bwyd ailgyfeirio bwyd o ansawdd da, a fyddai fel arall yn cael ei daflu, gan ei roi i’r bobl sydd ei angen. Rhagor o wybodaeth.

Gallwch hefyd gofrestru cynigion o fwyd drwy’r porthol Ymateb Busnes yn y Gymuned.

Os oes angen casgliad bwyd dros ben ar frys arnoch, gallwch gysylltu â’r tîm yn yr ap gwastraff bwyd Olio a byddant yn ceisio trefnu i Arwr Gwastraff Bwyd ei gasglu a’i ailddosbarthu i’w cymuned leol drwy’r ap OLIO. Rhagor o wybodaeth.

Unigolion

O fewn eich cymuned, gallwch lawrlwytho a defnyddio’r ap rhannu bwyd am ddim Olio; rhowch wybod i gymdogion pan fydd gennych fwyd a allai gael ei wastraffu ac achub bwyd diangen oddi wrth eraill, cyn iddo fynd i wastraff.

Gall Banc Bwyd Caerdydd dderbyn bwyd nad yw’n ddarfodus, wedi’i selio ac yn gyfoes. Rhagor o wybodaeth am beth a sut i roi.

Gwirfoddoli

Mae ‘Gyda’n Gilydd Dros Gaerdydd’ yn defnyddio ewyllys da pobl ar draws ein dinas i helpu eraill ar yr adegau heriol hyn. Bydd Porth gwirfoddoli Cyngor Caerdydd yn galluogi sefydliadau cymunedol i hysbysebu eu cyfleoedd i gyd mewn un lle; yna, gall pobl sydd am helpu edrych ar y cyfleoedd hyn gan wybod bod y sefydliadau hyn wedi’u fetio.

I gael gwybod mwy, ymwelwch â’r wefan Gyda’n Gilydd Dros Gaerdydd.

Gallwch hefyd ddod o hyd i gyfleoedd drwy Gwirfoddoli Cymru.

Mae Cymunedau Tempo wedi lansio platfform newydd i ddod o hyd i help a’i roi i gadw mewn cysylltiad.

Codwyr arian / rhoi elusennol

Mae amrywiaeth o fentrau codi arian wedi’u creu o amgylch y ddinas i helpu i ariannu prydau i weithwyr y GIG, ac i’r rheini mewn cymunedau agored i niwed:

  • Helptheheroesdiff: Mae perchnogion busnesau bwyd lleol yn codi £10,000 i ddarparu pecynnau gofal bwyd wythnosol i’n staff GIG anhygoel.
  • Bwydo’r Waun: Mae mwy o fusnesau bwyd lleol yn codi arian i barhau i ddarparu prydau poeth a maethlon rheolaidd i staff y GIG yn Ysbyty’r Waun o’u cegin dros dro ar y safle.
  • Bwydo’r Rheng Flaen: Mae’r sefydliad codi arian hwn yn defnyddio rhoddion gan y cyhoedd i dalu am fwyd tecawê o rai o fusnesau bwyd annibynnol mwyaf poblogaidd Caerdydd i’w dosbarthu i weithwyr y GIG.
  • Darpariaeth Bwyd Cymunedol Wild Thing Fe wnaeth sylfaenwyr y caffi fegan ‘Wild Thing’ lansio gwasanaeth danfon digyswllt ar gyfer pobl agored i niwed sydd angen mynediad at fwyd yn ystod y cyfnod hwn. Maent yn codi arian i dalu am gost y bwyd a danfoniadau.
  • FareShare Cymru: Cyfrannwch at FareShare i’w helpu i ailddosbarthu bwyd dros ben i elusennau sy’n ei droi’n brydau bwyd i’r rhai sy’n agored i niwed.
  • Apêl bwyd brys Cyngor Caerdydd: Yn ddiweddar, sefydlodd wasanaeth i ganolbwyntio ar gyrchu a danfon cyflenwad rheolaidd o fwyd a hanfodion eraill ar gyfer y rhai sydd fwyaf agored i niwed yn ystod y cyfnod heriol hwn.

Cymorth i Grwpiau

Os ydych am wneud rhywbeth ar raddfa fwy (e.e. coginio swp ar gyfer cymunedau mewn angen), mae’n werth cysylltu â sefydliad sy’n bodoli eisoes yn eich ardal.

Os ydych chi’n cael trafferth dod o hyd i sefydliad yn eich ardal chi, cysylltwch â pearl.costello@wales.nhs.uk a all geisio’ch rhoi mewn cysylltiad â chynllun lleol neu Bartner Ymateb Bwyd.

Mae’n bwysig wrth roi neu rannu bwyd ei fod yn cydymffurfio â chyfraith bwyd ac yn ddiogel i’w fwyta. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth dan ‘Canllawiau Paratoi a Danfon Bwyd’ isod.

Adnoddau Ymateb Cymunedol

Rydym yn gweithio gyda Chyngor Caerdydd, Cyngor Trydydd Sector Caerdydd i helpu sefydliadau cymunedol a grwpiau llawr gwlad sy’n ymwneud â’r ymateb i gyrchu adnoddau. Ychwanegir y rhain wrth i hyn gael ei ddatblygu.

Canllawiau Paratoi a Danfon Bwyd

Mae’r Asiantaeth Safonau Bwyd wedi adnewyddu’r canllawiau coginio cymunedol hirsefydlog i adlewyrchu’r cynnydd sydd i’w groesawu o ran unigolion a grwpiau cymunedol sy’n cyflenwi bwyd i bobl sy’n agored i niwed yn ystod pandemig y coronafeirws.

Nodwch os ydych yn darparu bwyd yn rheolaidd ac yn drefnus, neu os ydych yn sefydlu banc bwyd, efallai y bydd angen i chi gofrestru gyda’ch awdurdod lleol.

Mae’r canllawiau’n darparu gwybodaeth am ddiogelwch bwyd i unigolion neu grwpiau sy’n dymuno paratoi prydau gartref ar gyfer eu cymuned. Gall hyn gynnwys paratoi neu gyfrannu prydau bwyd ar gyfer:

Dysgwch fwy yma.

Mae Cyngor yr FSA yn glir ei bod yn annhebygol iawn y gall pobl ddal COVID-19 o fwyd. Mae COVID-19 yn salwch resbiradol ac ni chredir ei fod yn cael ei drosglwyddo drwy ddod i gysylltiad â bwyd neu ddeunydd pacio bwyd.