Cael bwyd

Credwn fod gan bawb yr hawl i gael bwyd da. Os ydych chi’n cael trafferth fforddio neu gael gafael ar fwyd, mae nifer o systemau ar waith i helpu yr ydym wedi cyfeirio atynt isod. 

Os oes angen help arnoch i gael gafael ar fwyd a hanfodion, yn seiliedig ar eich amgylchiadau, mae cymorth a chefnogaeth ar gael i chi. Ewch i  wefan Cyngor Caerdydd i gael rhagor o wybodaeth.

Os ydych yn hunan-ynysu ac nad oes gennych unrhyw arian na chymorth, ffoniwch linell gyngor Cyngor Caerdydd 029 2087 1071 neu cysylltwch â hybcynghori@Caerdydd.gov.uk lle gallwch gael eich cefnogi â budd-daliadau ac os oes angen, parsel o fwyd/eitemau hanfodol. Os ydych yn byw yng Nghaerdydd ac wedi derbyn ‘llythyr gwarchod’ gan Brif Swyddog Meddygol Cymru, gallwch hefyd ffonio 029 2023 4234 i gael gafael ar gymorth a pharseli bwyd.

Projectau Bwyd Cymunedol

Mae llawer o sefydliadau yn y gymuned yn cynnig danfon bwyd. Nodwch mai capasiti cyfyngedig sydd gan y rhain.

Mae C3SC wedi cynhyrchu nifer o gyfeiriaduron cymorth, gan gynnwys rhestr gynhwysfawr o wasanaethau bwyd.

Trelái a Chaerau: Mae ACE yn rhedeg pantri ‘Dusty Forge’ fel gwasanaeth danfon yn Nhrelái a Chaerau. Cymerir taliad o £5 trwy gerdyn debyd o flaen llaw. Maent yn danfon bwyd i aelodau’r pantri ar ddydd Mercher. I weld a oes aelodaeth ar gael, ffoniwch – 02920 003132. Bydd bagiau’n cael eu gwneud i sicrhau bod bwyd yn cael ei ddosbarthu’n deg. Mae danfoniadau’n amodol ar argaeledd ac wedi’u cyfyngu i un danfoniad fesul cartref bob wythnos.

Glan yr afon, Treganna, Grangetown: Mae Canolfan Datblygu Cymunedol De Glan-yr-afon wedi lansio pantri Wyndham St. Yn ystod argyfwng Covid-19, mae aelodau yn talu £2.50 ac yn derbyn bwyd sy’n werth tua £15. Rhagor o wybodaeth yma.

Adamsdown: Mae Canolfan Al-Ikhlas yn cynnig prydau Iftar poeth am ddim drwy gydol mis Ramadan. Amser casglu: 6 – 7pm, Canolfan Al-Ikhlas, 92 Broadway, Adamsdown, Caerdydd, CF24 1NH. Maent hefyd yn gweithredu banc bwyd ar gyfer pobl sy’n hunan-ynysu neu sydd angen cymorth – manylion yma. Mae’r ganolfan hefyd yn chwilio am roddion i gefnogi eu gwaith. Rhagor o wybodaeth yma.

Amrywiol: Mae bwyd am Oes Cymru (rhan o Tŷ Krishna Cymru) yn dosbarthu prydau seiliedig ar blanhigion am ddim. Rhagor o wybodaeth yma.

Archfarchnadoedd

Erbyn hyn, mae gan yr archfarchnadoedd mawr fanylion pawb sydd wedi neu ar fin cael llythyr gwarchod gan Brif Swyddog Meddygol Cymru, er mwyn iddynt allu rhoi blaenoriaeth i archebion ar gyfer y rheini sy’n amddiffyn eu hunain. Dysgwch fwy yma.

Prydau Ysgol Am Ddim

Os yw eich plentyn eisoes yn derbyn Prydau Ysgol am Ddim mae gennych nifer o opsiynau a amlinellir isod. Os yw’ch amgylchiadau wedi newid, efallai y byddwch bellach yn gymwys i gael Prydau Ysgol am Ddim. I wneud cais am Brydau Ysgol am Ddim, e-bostiwch prydauysgolamddim@caerdydd.gov.uk

Taliad BACS

Bydd teuluoedd â phlant sy’n gymwys ar gyfer Prydau Ysgol am Ddim nawr yn gallu prynu bwyd gan ddefnyddio arian a gaiff ei roi’n uniongyrchol yn eu cyfrif banc, tra bod ysgolion ar gau oherwydd COVID-19. Bydd hyn yn rhoi rhagor o hyblygrwydd i rieni o ran ble y gallant siopa a bydd y cynllun talebau a ddarperir ar hyn o bryd yn parhau i gael ei gynnal ar y cyd â’r trefniadau newydd.

Bydd y taliadau’n cael eu gwneud gan ddefnyddio ParentPay, system dalu ar-lein sy’n cael ei defnyddio mewn ysgolion ledled Caerdydd. Bydd rhieni neu ofalwyr â phlant sy’n gymwys ar gyfer Prydau Ysgol am Ddim yn cael gwybodaeth ar sut i dderbyn eu taliad. Ar gyfer y rheiny nad ydynt yn defnyddio ParentPay eto, bydd canllaw cam wrth gam ar sut i gofrestru yn ogystal â manylion cyswllt os bydd angen rhagor o gymorth arnynt ar sut i dderbyn eu taliad. Ar gyfer y rheiny nad ydynt yn defnyddio ParentPay eto, bydd canllaw cam wrth gam ar sut i gofrestru yn ogystal â manylion cyswllt os bydd angen rhagor o gymorth arnynt.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.

Talebau Archfarchnad

Ar gyfer teuluoedd y byddai’n well ganddynt daleb, mae talebau archfarchnad ar gael i rieni a gofalwyr plant sy’n derbyn prydau ysgol am ddim ar hyn o bryd, a gellir eu gwario yn un o’r archfarchnadoedd canlynol:

  • Tesco
  • Asda
  • Sainsbury’s
  • Morrisons
  • Marks & Spencer
  • Waitrose

Bydd Asda a Waitrose yn derbyn talebau ar-lein.

Teuluoedd sy’n hunan-ynysu ac yn hunan-warchod sydd â hawl i gael Prydau Ysgol am Ddim

Ar gyfer y teuluoedd hynny sy’n hunan-ynysu neu’n hunan-warchod , sydd hefyd â phlant sydd â hawl i gael Prydau Ysgol am Ddim, ac sydd angen cymorth gyda pharsel bwyd yn lle taliad BACS neu daleb archfarchnad, cysylltwch â’r llinell gymorth Prydau Ysgol am Ddim ar 029 2053 7250 neu cysylltwch â Prydauysgolamddim@caerdydd.gov.uk.

Banc Bwyd Caerdydd

Os ydych yn byw yng Nghaerdydd ac yn wynebu argyfwng ariannol, efallai y bydd Banc Bwyd Caerdydd yn gallu eich helpu. Bydd y Banc Bwyd yn gallu rhoi parsel bwyd brys i chi a’ch teulu a fydd yn para rhwng 3 a 5 diwrnod.

I ddefnyddio parsel bwyd Banc Bwyd Caerdydd, mae angen taleb arnoch. Peidio â gallu fforddio bwyd yw’r prif reswm am daleb banc bwyd o hyd. Mae’r penderfyniad yn seiliedig ar eich amgylchiadau ariannol ar adeg yr asesiad.

I gael taleb, holwch unrhyw asiantaeth yr ydych eisoes yn ymwneud â hi, megis cymdeithas dai, ymwelydd iechyd, gweithiwr cymorth, y gwasanaeth prawf neu eraill i weld a allant roi un o’n talebau i chi.

Gellir cyfnewid taleb yn un o’r canolfannau banciau bwyd ar draws y ddinas. Ewch i’r wefan ar gyfer ein lleoliadau cyfredol a’n horiau agor.

Mae gwasanaeth Hybiau a Llyfrgelloedd y ddinas yn cefnogi’r Banc Bwyd, gan ddosbarthu parseli brys o bedair canolfan graidd yn y ddinas – Hyb Trelái a Chaerau, y Pwerdy yn Llanedern, Hyb Llaneirwg neu Hyb y Llyfrgell Ganolog.

Pan fydd yr hybiau wedi cau ar gyfer mynediad cyffredinol i’r cyhoedd, gall preswylwyr gnocio ar ddrws yr Hyb a gall y staff helpu drwy roi parsel o fwyd a hanfodion.

I gael cyngor a chymorth ychwanegol, ffoniwch Hybiau Cynghori Cyngor Caerdydd ar 029 2089 1071 i wneud apwyntiad.

Cyd-gymorth

Mae grwpiau ‘Cyd-gymorth’ lleol wedi cael eu sefydlu ar draws y ddinas, gan gynnig llwyfan i gymdogion helpu ei gilydd. Gallwch ddod o hyd i’ch grŵp lleol yma.

Danfoniadau a Chynlluniau Bwyd Lleol:

Rydym wedi ceisio casglu rhestr o’r gwasanaethau danfoniadau cartref sydd wedi’u sefydlu’n annibynnol ar draws y ddinas, ond mae’r cynlluniau hyn yn newid ac yn addasu drwy’r amser.

Ar gyfer y rhestr fwyaf cynhwysfawr, ewch i Gwirfoddoli Caerdydd sydd â rhestr sy’n cael ei diweddaru’n rheolaidd y gallwch ei hidlo i weld beth sydd ar gael gerllaw.

Mae preswylydd lleol o Gaerdydd, Matthew Passmore, hefyd wedi gwneud gwefan o fusnesau bwyd (siopau cludfwyd a groser) sy’n danfon ar yr adeg hon – edrychwch ar Caerdydd yn Danfon.

Isod rydym wedi amlygu rhai cynlluniau poblogaidd a allai fod o ddefnydd:

Pryd ar Glud

Marchnad Caerdydd

Marchnad Ffermwyr Glan-yr-afon

Laura’s Greengrocers

Sullivan’s Greengrocers

Kemi’s Veg Boxes

Gardd Salad Caerdydd

Totally Welsh

Doing Good Catering

Becws Pettigrew

Beth bynnag yw eich amgylchiadau, gallwch fod yn rhan o ymateb bwyd da Caerdydd. Dilynwch #BwydDaCaerdyddi gael awgrymiadau ac ysbrydoliaeth, a defnyddiwch yr hashnod hwnnw i rannu eich llwyddiannau eich hun.