Covid-19 – Yr Ymateb Bwyd Critigol

Mae Bwyd Caerdydd yn y sefyllfa freintiedig o allu helpu gyda’r ymateb i’r pandemig coronafeirws Covid-19, ac rydym wedi ymrwymo i wneud cymaint ag y gallwn i helpu.

Mae cyflenwad bwyd diogel, gwydn, teg a hygyrch yn hanfodol i bawb. Ond mae rhai camau y mae’n rhaid i ni eu cymryd i hwyluso ymateb ar unwaith i’r rheiny sydd mewn angen; a rhai camau sy’n ymwneud ag adeiladu’r systemau diogel, teg, gwydn a chynaliadwy y mae eu hangen ar bob un ohonom ar gyfer y dyfodol.

Mae llawer o heriau. Nid yw busnesau bwyd yn gallu gweithredu fel arfer, ond diogelwch cadwyni cyflenwi yw’r peth pwysicaf o hyd. Mae’n hanfodol cael bwyd i bobl sy’n agored i niwed neu a allai fod yn hunan-ynysu ac ati, yn ogystal â sicrhau nad yw’r argyfwng presennol yn gwaethygu’r anghydraddoldebau sydd eisoes yn bodoli o ran mynediad at fwyd da.

Mae newyddion da. Rydym wedi gweld ymateb ysbrydoledig ar draws sefydliadau’r sector cyhoeddus, busnesau, cymunedau, mudiadau llawr gwlad a gwirfoddolwyr. Rhyngddyn nhw maen nhw’n cefnogi gweithwyr y GIG a’i gilydd – a thrwy helpu i fynd â bwyd i bobl sy’n hunan-ynysu a phobl agored i niwed, pobl sy’n profi tlodi bwyd.

Rydym am ddefnyddio’r bartneriaeth Bwyd Caerdydd fel ased gwerthfawr i helpu pobl i barhau i weithio gyda’i gilydd. Rydym am arddangos a hwyluso’r camau gweithredu a’r cydweithio cymunedol sy’n digwydd ledled Caerdydd, a dangos, hyd yn oed ar adeg o argyfwng, bod pobl yn gwneud i bethau ddigwydd er mwyn sicrhau bod pawb yn gallu cael gafael ar fwyd da, fforddiadwy.

Beth rydyn ni’n ei wneud?

Yn lleol

Rydym wedi creu brîff ar gyfer Cyngor Caerdydd, gan edrych ar y tair prif her o ganlyniad i’r pwysau ar y system fwyd yn sgil galw (prynu panig), argaeledd adnoddau (staff a gwirfoddolwyr), a chau gwasanaethau cyhoeddus (e.e. plant yn cael prydau ysgol am ddim, canolfannau dydd i oedolion hŷn), a rhoi cyngor ar sut y gellir ymdrin â’r rhain. Rydym wedi cyhoeddi hwn fel adnodd ar gyfer ardaloedd awdurdodau lleol eraill drwy gyfrwng Synnwyr Bwyd Cymru. Darllenwch ef yma.

Rydym yn gweithio i roi hyn ar waith yng Nghaerdydd drwy ein Grŵp Gorchwyl Ymateb Bwyd Covid-19, er mwyn dwyn ynghyd ymatebion cyhoeddus, preifat a thrydydd sector. Darllenwch fwy am hyn.

Yn ogystal, rydym hefyd yn gweithio gyda’r rhwydwaith Edible Cardiff i gefnogi ymdrech gynyddol enfawr ar draws y ddinas – mwy o fanylion am hynny i ddod yn fuan.

Yn Genedlaethol

Rydym wedi ymuno ag Oxfam Cymru a’r gynghrair gwrthdlodi i ysgrifennu at y Prif Weinidog i amlinellu ein pryderon ynghylch pobl mewn tlodi yng Nghymru, ac i gynnig argymhellion i lywio ymateb Llywodraeth Cymru. Darllenwch y llythyr agored yma.

Rydym hefyd yn cysylltu â mentrau Llywodraeth Cymru a rhai cenedlaethol drwy gyfrwng Synnwyr Bwyd Cymru (rhan o Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro) i greu ymateb cydgysylltiedig i argyfwng Covid-19, er mwyn sicrhau bod pob cartref yng Nghymru yn cael bwyd da. Ymwelwch â gwefan Synnwyr Bwyd Cymru i gael gwybod mwy.

Os hoffech chi gymryd rhan yn unrhyw rai o’r mentrau a nodir uchod, neu i gael rhagor o wybodaeth, gweler sut y gallwch helpu neu cysylltwch.