Telerau ac Amodau yr Wefan

Telerau ac Amodau’r Wefan

 1. Croeso i’n gwefan Os byddwch yn parhau i bori drwy’r wefan a defnyddio’r wefan hon, rydych yn cytuno i gydymffurfio â’r telerau ac amodau defnydd canlynol ac i fod yn rhwymedig iddynt, a byddant yn llywodraethu eich perthynas â Bwyd Caerdydd o ran y wefan hon ar y cyd â’n polisi preifatrwydd.
 2. Mae’r term “Bwyd Caerdydd” neu “ni” yn cyfeirio at berchennog y wefan. Mae’r term ”chi” yn cyfeirio at ddefnyddiwr neu wyliwr y wefan.
 • Mae’r defnydd o’r wefan hon yn ddarostyngedig i’r telerau defnydd canlynol:
 • Ar gyfer eich gwybodaeth a’ch defnydd cyffredinol yn unig y mae cynnwys tudalennau’r wefan hon. Gall newid heb rybudd.
 • Nid ydym ni nag unrhyw drydydd parti yn gwarantu cywirdeb, amseroldeb, perfformiad, cyflawnder neu addasrwydd y wybodaeth a’r deunyddiau a welir neu a gynigir ar y wefan hon at unrhyw ddiben penodol. Rydych yn cydnabod y gall gwybodaeth o’r fath gynnwys anghywirdebau neu wallau ac nid ydym yn atebol am unrhyw anghywirdebau neu wallau o’r fath i’r graddau eithaf a ganiateir gan y gyfraith.
 • Rydych yn defnyddio unrhyw wybodaeth neu ddeunyddiau ar y wefan hon ar eich menter eich hun, ac ni fyddwn yn atebol amdanynt. Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod unrhyw gynnyrch, gwasanaeth neu wybodaeth sydd ar gael ar y wefan hon yn bodloni eich gofynion penodol.
 • Mae’r wefan hon yn cynnwys deunydd sy’n eiddo neu sy’n drwyddedig i ni. Mae’r deunydd hwn yn cynnwys dyluniad, cynllun, golwg, ymddangosiad a graffeg, ond nid yw’n gyfyngedig i hynny. Gwaherddir rhag atgynhyrchu gwybodaeth oni fyddai hynny yn unol â’r hysbysiad hawlfraint sy’n rhan o’r telerau ac amodau hyn.
 • Caiff pob un o’r nodau masnach yn y wefan hon, nad ydynt yn eiddo i’r gweithredwr neu’n drwyddedig iddo, eu cydnabod ar y wefan.
 • Gall defnyddio’r wefan hon heb awdurdod arwain at hawliad am iawndal a/neu fod yn drosedd.
 • O bryd i’w gilydd, gall y wefan hon hefyd gynnwys dolenni i wefannau eraill. Er cyfleustra i chi gael gwybodaeth ychwanegol y darperir y dolenni hyn. Nid ydynt yn golygu ein bod yn ardystio’r wefan/gwefannau. Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys gwefannau a restrir fel dolenni.
 • Ni chewch greu dolen i’r wefan hon o wefan arall neu ddogfen heb ganiatâd ysgrifenedig Bwyd Caerdydd ymlaen llaw.
 • Mae eich defnydd chi o’r wefan hon ac unrhyw anghydfod sy’n codi o’r fath ddefnydd o’r wefan yn ddarostyngedig i gyfreithiau Cymru a Lloegr.