Pŵer Bwyd

Nod Food Power yw cryfhau gallu cymunedau lleol i leihau tlodi bwyd, drwy atebion a ddatblygir mewn partneriaeth a chyda chymorth cymheiriaid o bob rhan o’r DU. Y nod yw trawsnewid y ffordd y mae pobl sy’n profi tlodi bwyd yn cael mynediad i gymorth fel y gallant greu bywydau cynaliadwy hirdymor, sy’n rhydd o newyn.

Mae Food Power yn cefnogi dulliau cydlynol o fynd i’r afael â thlodi bwyd mewn dros 50 o ardaloedd ledled y DU, wedi’u teilwra i’r gymdogaeth benodol a chyd-destunau polisi unigryw ar draws y pedair gwlad. Ariennir y rhaglen pedair blynedd gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol ac fe’i harweinir gan Sustain a Church Action on Poverty.

Fel un o’r Cynghreiriau tlodi bwyd Food Power, mae Bwyd Caerdydd yn credu bod bwyd da yn golygu bwyd teg: dylai fod yn dda i bobl, yn dda i lle rydyn ni’n byw ynddo, ac yn dda i’n planed, yn ogystal â bod yn fforddiadwy ac yn faethlon. Drwy hyrwyddo bwyd iach, cynaliadwy a moesegol, fel rhan o economi leol ffyniannus, gallwn wella iechyd a lles, a chreu dinas fwy bywiog, cysylltiedig a ffyniannus.

Astudiaeth Achos 1: Creu Pantri Dusty Forge

Mae pobl yng Nghaerdydd bellach yn gallu cael bwyd iach fforddiadwy, diolch i broject newydd a gychwynnwyd gan Bwyd Caerdydd. ACE (Gweithredu yng Nghaerau a Threlái a sefydlodd Pantri Dusty Forge, sy’n cael ei redeg a’i ddefnyddio gan bobl leol, yn eu canolfan yng Ngorllewin Caerdydd. Mae’r project yn rhan o rwydwaith Eich Pantry Lleol a hwn oedd y cyntaf o’i fath yng Nghymru.

Mae pantrïoedd yn glybiau bwyd sy’n seiliedig ar aelodaeth ac yn galluogi pobl i gael mynediad at fwyd am ffracsiwn o bris arferol yr archfarchnad, gwella diogelwch bwyd cartrefi a rhyddhau mwy o arian ar gyfer costau cartref hanfodol eraill (fel rhent a chyfleustodau). Y ffi wythnosol yn Dusty Forge yw £5, a bydd Aelodau yn gallu dewis deg eitem, gyda chyfanswm gwerth o tua £20.

Partner Bwyd Caerdydd FareShare Cymru sy’n cyflenwi’r Pantri gyda bwyd o ansawdd, iach ac o fewn dyddiad a fyddai wedi mynd i wastraff fel arall, gan arbed dros 12 tunnell o fwyd y flwyddyn. Wrth i bantri Dusty Forge ddatblygu, bydd Bwyd Caerdydd yn cefnogi busnesau lleol eraill, rhandiroedd a safleoedd tyfu cymunedol i gyflenwi bwyd ffres, cynaliadwy i’r pantri.
Datblygwyd y syniad i sefydlu Eich Pantri Lleol yng Nghaerdydd gan Bwyd Caerdydd fel rhan o’r Meithrin Gwydnwch: Cynllun Diogelwch Bwyd 5 Mlynedd. Fe wnaeth Bwyd Caerdydd weithio gydag Ysgol Fusnes Caerdydd i gynnal astudiaeth ddichonoldeb i sefydlu pantri yng Nghaerdydd.

I gael rhagor o wybodaeth cliciwch yma.

Astudiaeth Achos 2: Sicrhau’r Incwm Gorau i Deuluoedd

Ar ôl cynnal darn o ymchwil i’r niferoedd sy’n defnyddio talebau Dechrau Iach a’r posibiliadau o ran eu gwario, daeth yn amlwg bod ymwybyddiaeth o’r cynllun yn isel gyda rhai staff rheng flaen. Drwy waith partneriaeth rhwng Tîm Iechyd y Cyhoedd Caerdydd a’r Fro, Tîm Cyngor Ariannol Cyngor Caerdydd a thîm dietegol Bwrdd Ysbyty Athrofaol Caerdydd a’r Fro datblygodd Bwyd Caerdydd becyn hyfforddiant i gefnogi staff rheng flaen i godi ymwybyddiaeth ac i gynyddu nifer y bobl sy’n manteisio ar gynlluniau bwyd gan ddefnyddio dull hyfforddi’r hyfforddwr o ran cyrraedd pobl.

Mae’r hyfforddiant yn cwmpasu gwybodaeth am y cynlluniau, cymhwyster a hygyrchedd. Darperir gwybodaeth hefyd am fanciau bwyd, cydweithfeydd bwyd, gwybodaeth am faeth a chyrsiau Sgiliau Maeth am Oes. Drwy gyrchu ac adolygu gwybodaeth am y gwahanol gynlluniau bwyd, gwnaethom gynhyrchu cyfres o adnoddau i hwyluso’r broses o ddarparu hyfforddiant a chefnogi staff rheng flaen yn ystod ymgynghoriadau â chleientiaid.

Fe wnaethon ni lwyddo i gyflwyno ein sesiwn hyfforddi’r hyfforddwr cyntaf ar 16 Mai 2019. Roedd staff o sefydliadau amrywiol fel Cymdeithasau Tai, Tîm Cyngor Ariannol Cyngor Caerdydd, Helpa Fi i Stopio a Wellbeing4U yn bresennol. Roedd yr adborth yn gadarnhaol iawn, a diddordeb yn cael ei fynegi yn y sesiwn hyfforddi nesaf.