Ddigwyddiadau Bwyd am Oes

Yn dilyn cyngor Llywodraeth y DU sy’n ymwneud ag aros gartref i arafu lledaeniad Covid-19 rydym yn argymell yn gryf bod yr holl ddigwyddiadau Bwyd am Oes yn cael eu gohirio ar unwaith a hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach.

Mae hyn yn golygu y bydd pob digwyddiad Wythnos Arddio Neiniau a Theidiau yn cael ei ohirio ar gyfer 2020. Yn ogystal, er mwyn ein helpu i nodi’r ymateb rhaglennol mwyaf effeithiol i’r sefyllfa heriol hon sy’n symud yn gyflym, byddwn yn gohirio holl weithgareddau cymunedol Digwyddiadau Bwyd am Oes sydd wedi’u trefnu hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach. Yn ystod y cyfnod hwn, byddwn yn cysylltu â phartneriaid a rhanddeiliaid i ystyried ein gwaith dysgu hyd yma a’r rôl fwyaf defnyddiol y gallwn ei chwarae yn y dirwedd newydd hon yn y dyfodol.

Er bod hyn yn amlwg yn adeg heriol a rhwystredig iawn i’r rhaglen, rydym yn glir bod yr angen i leihau’r bwlch rhwng y cenedlaethau, cefnogi cydlyniant cymunedol a mynediad at fwyd da i bawb wedi cynyddu yn yr wythnosau diwethaf. Credwn drwy gymryd y seibiant hwn, nodi’r rôl fwyaf defnyddiol y gallwn ei chwarae a datblygu cynlluniau i wneud hynny, y byddwn yn dod yn ôl yn gryfach fel rhaglen a phartneriaeth.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau cysylltwch â’r tîm Bwyd am Oes.

Ynghylch Digwyddiadau Bwyd am Oes

Mae Digwyddiadau Bwyd am Oes yn unrhyw ddigwyddiadau, mawr neu fach, lle mae cenedlaethau gwahanol yn dod at ei gilydd i dyfu, rhannu neu goginio bwyd gyda’i gilydd.

Mae cannoedd o ddigwyddiadau Bwyd am Oes wedi cael eu cynnal ledled y wlad.

Yng Nghaerdydd, yn ystod gwyliau haf ysgolion 2019, cynhaliodd Wild Thing ddau swper cymunedol am ddim. Roedd yr un cyntaf ar gyfer disgyblion o ysgol gynradd leol a oedd wedi cymryd rhan yn y digwyddiad Bwyd a Hwyl a’u teuluoedd, ac roedd y nesaf wedi’i anelu at ysgol uwchradd ac aelodau o’r gymuned.

Roedd y pryd wedi’i wneud o fwyd a fyddai fel arall wedi cael ei daflu a llysiau wedi’u tyfu yn y rhandiroedd lleol.

Ar ôl llwyddiant eu digwyddiad cyntaf yr haf diwethaf, mae Wild Thing bellach yn cynnal swper cymunedol bob pythefnos, dosbarthiadau coginio a chyrsiau maeth.

“Bydd y digwyddiadau swper cymunedol yn cynnig prydau am ddim i’r gymuned ond hefyd yn ceisio mynd i’r afael ag unigrwydd a bwyta’n iach, gan anelu at ddarparu sgiliau gwirfoddoli i ennill sgiliau cyflogadwyedd a phrofiad.”

Meddai Lauren Saunders, perchennog Wild Thing.

I gael gwybod mwy a chofrestru eich digwyddiad ewch i: Gwefan Digwyddiadau Bwyd am Oes neu cysylltwch â Louise Shute, Rheolwr Rhaglen Cymru.