Prosiect £5m newydd ar gyfer y DU gyfan i ddefnyddio “bwyd da” i newid bywydau mewn cymunedau ledled Cymru

Bydd prosiect newydd gwerth £5.1m ledled y DU i fynd i’r afael ag unigrwydd a gwella iechyd gan ddefnyddio “bwyd da” yn cael ei lansio yng Nghymru ar y cyd â rhaglen Bwyd am Oes y “Soil Association” a Synnwyr Bwyd Cymru. Bydd y prosiect, a gyllidir gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, yn defnyddio pŵer bwyd da i gysylltu pobl o bob oed â’i gilydd drwy gyd-dyfu, cyd-goginio a chyd-fwyta.

Residents and 4 year olds_1

 

Yn anffodus, mae o ddeutu 200,0001 o bobl hŷn yn mynd am fis heb sgwrsio â ffrind neu aelod o’r teulu ac mae yn agos i hanner y bobl hŷn2 mewn cartrefi gofal yn ystyried bod eu hiselder yn ‘rhan normal o heneiddio’. Gyda’r Cynulliadau, byddwn yn gweithio gyda hybiau cymdeithasol yng nghanol y cymunedau. Bydd cyfle i gyfeillgarwch ffynnu drwy brydau bwyd iachach a gwell llesiant.

Heddiw cyhoeddodd “Cynulliadau” Bwyd am Oes y bydd yn ymuno â chwe phartner gan gynnwys yr elusen bwyd Synnwyr Bwyd Cymru. Bydd y rhaglen yn gweithio yn rhai o’r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghaerdydd ynghyd ag ardaloedd eraill y tu allan i’r brifddinas.  Heddiw hefyd datgelwyd yr hunaniaeth weledol, gyda logo newydd.

Dywedodd James Cashmore, Cyfarwyddwr Bwyd am Oes; “Mae gan fwyd da y pŵer i newid bywydau. Ar hyn o bryd mae teuluoedd yn y DU yn bwyta bwyd wedi’i or-brosesu sydd gyda’r mwyaf afiach yn Ewrop3 ac mae traean o’r plant sy’n gadael yr ysgol gynradd dros bwysau neu’n ordew4. Yn y cyfamser, mae dros naw miliwn o bobl yn teimlo’n unig yn aml neu ambell waith5, a phrin yw’r cyfleoedd i bobl iau a phobl hŷn greu perthynas.

“Mae’r Cynulliadau’n adeiladu ar waith mae Bwyd am Oes a’r partneriaethau cenedlaethol eisoes wedi’i wneud i wella llesiant mewn cymunedau drwy rym bwyd. Diolch i Chwaraewyr y Loteri Genedlaethol bydd y prosiect hwn yn newid y ffordd mae cenedlaethau gwahanol yn cysylltu drwy goginio bwyd iach a dysgu sgiliau newydd, tyfu bwyd a dod at ei gilydd.

Bydd y Cynulliadau, sydd wedi’u gwreiddio mewn partneriaethau gyda grwpiau o ysgolion, darparwyr blynyddoedd cynnar a chyrff sy’n cynorthwyo pobl hŷn, yn cynnig cyfle i bobl o bob oed a chefndir ddod at ei gilydd.

Dywedodd Katie Palmer, Rheolwr Rhaglen Synnwyr Bwyd Cymru: “Rydym yn falch iawn o ymuno â Bwyd am Oes i ddefnyddio nerth bwyd i lywio gwydnwch cymunedol yng Nghymru. Drwy gysylltu â chydweithwyr ledled byrddau iechyd, cynghorau, ysgolion, grwpiau cymunedol a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ynghyd â rhaglenni allweddol megis y Rhaglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgolion ac Ysgolion Iach, gobeithiwn ysgogi cariad tuag at fwyd da ar draws y cenedlaethau.”

Yn ystod y rhaglen bedair blynedd, cynhelir tri phrif ddigwyddiad blynyddol a drefnir gan Bwyd am Oes. Fe wyddom fod cael cyfle i ddod at ei gilydd, rhannu pryd o fwyd ffres ac iach a chael sgwrs yn gallu newid bywydau dydd i ddydd pobl. Bydd digwyddiadau’n ysbrydoli perthnasoedd iach rhwng pobl, eu bwyd a’i gilydd. Bydd cymunedau’n gallu tyfu, coginio a bwyta gyda’i gilydd unwaith eto.

Dywedodd Joe Ferns, Cyfarwyddwr Cyllido’r DU gyda Chronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol: “Rydym ni’n falch i allu cynorthwyo Cynulliadau Bwyd am Oes i ddatgloi pŵer bwyd da i helpu i fynd i’r afael ag unigrwydd a bwyta afiach. Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol bydd mwy o bobl ar draws y DU yn gallu dod at ei gilydd i wella eu maeth, meithrin perthnasoedd cryfach a helpu eu cymuned i ffynnu.”

Leave a Reply