Miloedd o fenywod a phlant yn colli allan ar gynllun bwyd iachus yn 2018

Miloedd o fenywod a phlant yn colli allan ar gynllun bwyd iachus yn 2018
• Credir bod teuluoedd yng Nghymru wedi colli allan ar £1.8m o ffrwythau ffres, llysiau a llaeth am ddim
• Cyfuniad o elusennau a sefydliadau iechyd yn rhybuddio’r llywodraeth bod mwy na £28m o fwyd iachus wedi’i golli’n genedlaethol
Mae Synnwyr Bwyd Cymru yn un o 26 o elusennau a chyrff iechyd wedi rhybuddio’r Ysgrifennydd Gwladol Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Matt Hancock, bod menywod ar incwm isel a phlant mewn dros 130,000 o gartrefi yn colli allan ar £28.6m o ffrwythau ffres, llysiau ac incwm yn sgil peidio â hyrwyddo’r cynllun talebion Dechrau Iachus yn ddigon eang.
O hyn, byddai £1.8m wedi mynd i deuluoedd Cymru, sy’n sylweddol o ystyried cyllidebau’r rheiny sydd ei angen fwyaf.
Byddai’r talebion hyn yn ychwaneg o leiaf £3.10 y plentyn i siop wythnosol teulu, neu hyd at £900 yn ystod pedair blynedd gyntaf bywyd y plentyn. Dros bedair blynedd gyntaf bywyd plentyn, mae hyn gyfwerth â 1,090 peint o laeth, 1,100 o afalau, 218kg o foron a 143kg o bys.
Mae’r gynghrair bwyd a ffermio Sustain, wnaeth gydlynu’r llythyr agored, yn annog pobl i ysgrifennu at eu AS am Ddechrau Iachus i sicrhau bod gan bob plentyn fynediad at ffrwythau a llysiau ffres i gael dechrau iachus mewn bywyd.
Dangosodd ein hymchwil yng Nghaerdydd bod dros £300,000 o dalebion Dechrau Iachus heb eu casglu, a bod dim llawer o fanwerthwyr yn hysbysebu’r ymgyrch yn weledol. Drwy’r project Nerth Bwyd, gweithiom mewn partneriaeth â Thîm Iechyd y Cyhoedd Caerdydd a’r Fro, Tîm Cyngor Ariannol Cyngor Caerdydd a thîm dietegol Bwrdd Ysbyty Athrofaol Caerdydd a’r Fro i ddatblygu pecyn hyfforddiant i gefnogi staff rheng flaen i godi ymwybyddiaeth ac i gynyddu nifer y bobl sy’n manteisio ar gynlluniau bwyd gan gynnwys Dechrau Iachus. Gobeithiwn y bydd hyn yn rhoi ychydig o gymorth i deuluoedd cymwys i fanteisio ar y cynllun.
Mae’r llythyr agored yn galw ar y Llywodraeth i ariannu rhaglen i sicrhau bod bydwragedd, ymwelwyr iechyd, Meddygon Teulu a staff perthnasol eraill mewn lleoliadau iechyd, gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar yn ymarferol yn helpu bob benyw beichiog a rhieni newydd cymwys i hawlio talebion Dechrau Iachus. Mae’r elusennau a’r grwpiau iechyd yn awgrymu y gellid ariannu’r rhaglen hon gan ddefnyddio’r talebion Dechrau Iachus werth £28.6 miliwn na hawliwyd y llynedd.
Mae’r llythyr hefyd yn gofyn i’r Llywodraeth i gadarnhau dyddiad ar gyfer ymgynghori ar Ddechrau Iachus, y gwnaeth yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol ymrwymo iddo fis Mehefin diwethaf ym Mhennod 2 Gordewdra ymysg Plant: cynllun gweithredu.

Gallwch ddarllen mwy yn yr Huffington Post.

Leave a Reply