Mae gan Bwyd Caerdydd gydlynydd newydd!

Mae gan Bwyd Caerdydd gydlynydd newydd!

Rydym yn falch o gyhoeddi bod gan Bwyd Caerdydd Gydlynydd Dinas Bwyd Cynaliadwy newydd; Pearl Costello.

Bydd y Cydlynydd Dinas Bwyd Cynaliadwy yn gyfrifol am ddod â sefydliadau ynghyd sy’n gweithio ar brojectau bwyd cynaliadwy ledled y ddinas, i rannu arfer gorau ac i gydweithio i drawsnewid system fwyd y ddinas mewn 6 prif faes:

Hyrwyddo bwyd iachus a chynaliadwy ymysg y cyhoedd

Taclo tlodi bwyd, salwch yn ymwneud â diet a mynediad at fwyd iachus fforddiadwy

Adeiladu gwybodaeth fwyd gymunedol, sgiliau, adnoddau a phrojectau

Hyrwyddo economi bwyd cynaliadwy bywiog ac amrywiol

Trawsnewid caffael arlwyo a bwyd

Lleihau gwastraff ac ôl-troed ecolegol y system fwyd

Bydd y gwaith hwn yn cefnogi nod Caerdydd o ddod yn y ddinas gyntaf yng Nghymru, ac un o’r ychydig rai yn y DU i gyflawni Gwobr Arian Dinas Bwyd Cynaliadwy.

Yn ddiweddar, mae Pearl wedi arwain rhaglenni newid cynaliadwy penigamp gydag Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr a’r Prifysgol Amaethyddol Brenhinol.

Dywedodd Pearl:

“Mae’r ffaith mai Caerdydd oedd un o’r dinasoedd cyntaf i gael gwobr Dinasoedd Bwyd Cynaliadwy yn 2015 yn amlygu natur arloesol a blaengar, ac angerdd ar y cyd y ddinas i groesawu bwyd iachus a chynaliadwy. Rwy’n falch iawn o ymuno â’r tîm Bwyd Caerdydd i lywio mwy o newid positif.

Byddwn yn annog unrhyw un sydd â diddordeb mewn bwyd i ymuno â’r bartneriaeth a chysylltu.”

Os yw’ch sefydliad chi yn gweithio ar fwyd cynaliadwy a moesol ac am gael cymorth, cysylltwch â pearl.costello@wales.nhs.uk.

Mae Katie Palmer bellach yn arwain gwaith sefydliad newydd o’r enw Synnwyr Bwyd Cymru. Nod Synnwyr Bwyd Cymru yw helpu i ddefnyddio gwybodaeth, arbenigedd a phrofiad Bwyd Caerdydd a rhanddeiliaid ym mhob rhan o gadwyn fwyd Cymru i hyrwyddo polisi ac arferion bwyd sy’n dod â buddion i bob rhan o’r system fwyd yng Nghymru.

Comments are closed.