Cymerwch Ran/Busnesau a Sefydliadau nad ydynt yn ymwneud â Bwyd

Busnesau’r sector preifat, sefydliadau’r sector cyhoeddus a gwirfoddol

learn-join-do-share-circle-cym

Os ydych yn ymweld â’r dudalen hon, mwy na thebyg nad yw eich busnes yn un sy’n ymwneud â bwyd, ond mae’n dal yn debygol o brynu bwyd ar gyfer digwyddiadau, lletygarwch neu ar gyfer ffreutur y staff, ac mae eich staff bron yn sicr yn prynu ac yn bwyta bwyd yn ystod y diwrnod gwaith.

Mae pob penderfyniad y mae eich sefydliad yn ei wneud am brynu a darparu bwyd yn cael effaith amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd.

Bydd gwybod costau a buddion eich penderfyniadau yn eich helpu i benderfynu ar eich blaenoriaethau ar gyfer bwyd yn eich gweithle a gall helpu eich sefydliad i dorri costau, gwella lles staff, a lleihau eich effaith ar yr amgylchedd.

Rydym wedi creu rhestr o’n deg prif weithred i’ch rhoi ar ben y ffordd:

Dewis Masnach Deg

Gwnewch yn siŵr bod te, coffi, siwgr, siocled, ffrwythau sych a’r cnau yn eich gweithle wedi eu hardystio yn rhai Masnach Deg. Peidiwch anghofio gofyn am gynnyrch Masnach Deg wrth gynnal cyfarfodydd mewn lleoliadau yr ydych yn eu llogi.

Lleihau’r cig yn eich ffreutur ac mewn arlwyo

Mae cynhyrchu cig a chynnyrch llaeth yn defnyddio llawer o ynni, sy’n creu nwyon sy’n cyfrannu at newid yn yr hinsawdd. Mae unigolion a sefydliadau ar draws y byd yn lleihau eu heffaith garbon trwy gymryd rhan yn Nydd Llun Heb Gig. Gallwch ganfod mwy yn http://www.meatfreemondays.com/getinvolved/

Meddwl am les anifeiliaid

Mae anifeiliaid iach, hapus yn creu cig a chynnyrch llaeth mwy maethlon. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gofyn i’ch tîm arlwyo am gig, wyau a chynnyrch llaeth maes.

Bwyta gyda’r tymhorau

Gofynnwch i’ch cyflenwyr a’ch arlwywyr ddarparu ffrwythau a llysiau tymhorol wedi eu tyfu’n lleol. Mae’n ddewis da i’r amgylchedd, ar gyfer iechyd, ac i’ch ffermwr lleol.

Dweud Dim Diolch i Ddŵr Potel

Mae rhoi dŵr mewn poteli yn defnyddio llawer o ynni am fod yn rhaid ei brosesu, ei becynnu a’i gludo. Mae dŵr o’r tap neu dap hidlo wedi ei gysylltu â’r prif gyflenwad dŵr yn ddiogel ac yn flasus i’w yfed a bydd yn lleihau eich bil arlwyo yn ogystal â’r effaith ar yr amgylchedd. Defnyddiwch ddŵr tap mewn jygiau mewn cyfarfodydd a gofynnwch i’ch arlwywyr ddarparu’r un peth.

Lleihau mynediad i fwydydd afiach wedi eu prosesu mewn ffreuturau a pheiriannau gwerthu

Ceisiwch osgoi teimlo’n llwglyd ganol bore a gostyngiad mewn egni ar ôl cinio trwy annog eich staff i yfed digon o ddŵr a bwyta byrbrydau iach fel ffrwythau a chnau trwy gydol y dydd. Gallech leihau argaeledd bwyd afiach yn ffreutur y staff a pheiriannau gwerthu yn y gweithle a dangos i’ch staff bod eu hiechyd yn bwysig i chi.

Creu gofod i staff dyfu

Mae treulio amser mewn mannau naturiol, gwyrdd yn dda i les a gweithrediad meddyliol cadarnhaol. Gall creu gardd i’r staff helpu i leihau straen yn y gweithle a chynyddu cynhyrchiant a bydd yn annog staff i gymryd saib o’u desgiau a chael rhywfaint o awyr iach. Efallai y byddant yn penderfynu tyfu ffrwythau a llysiau hyd yn oed.

Ailgylchu popeth, yn cynnwys gwastraff bwyd

Mae’r rhan fwyaf o swyddfeydd eisoes yn ailgylchu eu papur gwastraff ond fel arfer gallwch ailgylchu llawer mwy. Gellir ailgylchu neu gompostio papur sy’n gorchuddio bwyd, bagiau te a bwyd sydd dros ben ar ôl cinio hefyd. Mae Cyngor Caerdydd yn cynnig gwasanaeth ailgylchu ar gyfer busnesau, sydd yn cynnwys casglu bwyd gwastraff yn wythnosol.

Galluogi staff i wirfoddoli mewn prosiect bwyd lleol

Gwnewch i’ch addewid i Fwyd Caerdydd gyd-fynd â’ch Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol neu eich Strategaeth Cynaliadwyedd ac anogwch staff i wirfoddoli mewn prosiect bwyd lleol. Byddwch nid yn unig yn dangos i’ch cymuned eich bod yn poeni, ond bydd eich staff yn datblygu sgiliau newydd a hyder, fydd o fudd i’ch sefydliad.

Cynnwys staff wrth ddatblygu polisi bwyd moesegol, a’u hannog i ddatblygu Timau Gweithredu Bwyd i gefnogi gweledigaeth eich sefydliad.

Mae pobl yn cefnogi’r hyn y maent yn ei greu. Gallwch gynnwys eich staff trwy ofyn iddynt gyfrannu at eich gweledigaeth am gynaliadwyedd. Gallwch eu hannog i ddatblygu syniadau i gefnogi eich Addewid Bwyd. Gall gwobrau blynyddol fod yn ffordd wych o wobrwyo syniadau ac ymdrechion pobl, a gall fod yn ysgogol iawn.

Barod i weithredu? Y camau nesaf yw:

Ymuno

Ymunwch â chymuned o sefydliadau sydd wedi ymrwymo i greu newid cadarnhaol. Llenwch y ffurflen a bydd Katie, Cydlynydd Bwyd Caerdydd, yn cysylltu â chi i drefnu apwyntiad i siarad am eich busnes a’r gefnogaeth sydd ei hangen arnoch.

Gwneud

Gwnewch addewid i wneud rhywbeth gwahanol a gweithredu. Datblygwch bolisi caffaeliad moesegol, gofynnwch i’ch staff gymryd rhan, a siaradwch â’ch arlwywyr am yr hyn y gallant ei wneud i helpu.

Rhannu

Rhannwch eich addewid a dangoswch eich bod yn cymryd cyfrifoldeb cymdeithasol o ddifrif. Dywedwch wrth eich staff yr hyn yr ydych yn ei wneud a gadewch iddynt gymryd rhan.

Mae ymchwil yn dangos bod sefydliadau sy’n buddsoddi i wella eu cymuned leol yn cael llai o absenoldeb staff a chynhyrchiant uwch.