Beth ydym yn ei olygu wrth gynaliadwyedd?

Cynaliadwyedd yw’r ffordd yr ydym yn byw ac yn gweithio.

sustainable-cities-logMae’n ymwneud â gwneud penderfyniadau sydd yn helpu’r economi i ffynnu a chefnogi cynnydd cymdeithasol. Mae’n ymwneud â helpu pobl i gyflawni eu potensial a gwella ansawdd bywyd pawb. Ac mae’n ymwneud â gwneud penderfyniadau sydd yn amddiffyn ac yn gwella ein hamgylchedd naturiol. Nid yw mor gymhleth ag y mae’n swnio. Er enghraifft, os byddwn yn prynu bwyd lleol, byddwn yn cefnogi’r economi leol.

Mae economi leol sy’n ffynnu yn golygu swyddi lleol i bobl leol. Pan fydd pobl yn gwario eu harian lle maent yn byw, maent yn buddsoddi mewn busnesau lleol ac yn golygu bod siopau a chyflenwyr yn dal i fasnachu.

Bwyd lleol, tymhorol yw’r cynnyrch mwyaf ffres y gallwch ei brynu am nad oes yn rhaid iddo deithio ymhell. Mae hynny’n golygu bod angen llai o becynnu arno hefyd.

Ydych chi’n gweld? Mae cynaliadwyedd yn ymwneud â dod o hyd i’r cydbwysedd gorau. Mae’n ymwneud â deall sut mae’r penderfyniadau yr ydym yn eu gwneud yn gysylltiedig.

Dyma’r hyn yr ydym ei eisiau:

Iechyd a lles gwell i bawb: Dylai bwyd fforddiadwy, iach a maethlon fod ar gael i bawb yng Nghaerdydd, bob dydd.
Gwybodaeth dda am ddewisiadau am fwyd: Dylai fod gan bawb fynediad i wybodaeth i’w helpu i wneud dewisiadau gwell am fwyd. Dylai unrhyw un sy’n gwerthu bwyd wneud yn siŵr ei fod yn ddiogel ac yn faethlon.
Bwyd sy’n dda i’r amgylchedd:

 

Dylai bwyd gael ei gynhyrchu, ei brosesu, ei ddosbarthu a’i waredu mewn ffyrdd sy’n lleihau ynni, pecynnu a gwastraff ac yn cynyddu compostio ac ailgylchu.
Bwyd sy’n dda ar gyfer busnes a’n cymunedau: Mwy o alw am fwyd lleol a Chymreig, i gefnogi busnesau bwyd lleol a chreu swyddi lleol a mannau lleol i siopa.
Cymunedau cysylltiedig:

 

Cymunedau sy’n dathlu ac yn mwynhau diwylliant bwyd amrywiol Caerdydd.
Cymunedau cadarn:

 

Cymunedau â’r sgiliau a’r adnoddau i dyfu a choginio eu bwyd eu hunain a’r hyder i gefnogi ei gilydd a bod yn hunangynhaliol.
Tegwch:

 

Dylai pawb yng Nghaerdydd allu fforddio deiet iach. Dylai fod gan bobl sy’n gweithio yn y diwydiant bwyd, yng Nghymru a thramor, amodau gwaith da a chael tâl teg am eu gwaith a’u cynnyrch.