Opportunity: Food Cardiff Events Co-ordinator

Following the success of Cardiff Growing Together”, a collective project to distribute almost 14,000 plants, seeds and growing kits during lockdown, Food Cardiff is supporting a Covid-19 secure, city-wide festival of food in order to support communities to grow their own food, share produce, connect with communities and build resilience through the next stage of the Covid-19 recovery.

Food Cardiff would like to contract an experienced Event Management freelancer or company to support organisations and groups across the city to plan, organise and run events themed around good food.

We expect this role to require 1-2 days per week between the 27th August and 23rd October.

Timeline

Deadline for application: 23rd August 2020 5pm

Discussions with shortlisted companies/freelancers and final decision: 24th August 2020

Contract start and end date: 27th August 2020 – 23rd October 2020

Download the full brief in English and Cymraeg

Yn dilyn llwyddiant “Caerdydd yn Tyfu Gyda’i Gilydd”, prosiect ar y cyd i ddosbarthu bron 14,000 o blanhigion, hadau a phecynnau tyfu yn ystod y cyfyngiadau symud, mae Bwyd Caerdydd yn cefnogi gŵyl fwyd diogel o ran Covid-19 ar draws y ddinas er mwyn cefnogi cymunedau i dyfu eu bwyd eu hunain, rhannu cynnyrch, cysylltu â chymunedau ac adeiladu gwytnwch trwy gam nesaf adferiad Covid-19

Hoffai Bwyd Caerdydd gontractio gweithiwr llawrydd neu gwmni Rheoli Digwyddiadau i gefnogi sefydliadau a grwpiau ar draws y ddinas i gynllunio, trefnu a chynnal digwyddiadau ar y thema bwyd da.

Disgwyliwn y bydd angen i chi weithio ar y rôl hon am 1-2 ddiwrnod yr wythnos rhwng 27 Awst a 23 Hydref.

Amserlen

Dyddiad cau ar gyfer gwneud cais: 5pm 23 Awst 2020

Trafodaethau gyda chwmnïau/gweithwyr llawrydd ar y rhestr fer a phenderfyniad terfynol: 24 Awst 2020

Dyddiad dechrau a gorffen y contract: 27 Awst 2020 – 23 Hydref 2020

Comments are closed.